موسسه آموزشی فرا اندیشه نوین
موسسه فرا اندیشه نوین
موسسه فرا انديشه نوين در سال تحصیلی جديد با طرح و برنامه اي نوين و متفاوت و در قالب چهار واحد مستقل و مرتبط برنامه ريزي، مشاوره ، آزمون و همایش مرتبط فعاليت هاي خود را در زمينه هدايت تحصيلي دانش آموزان دبيرستان و داوطلبان كنكور در مشهد مقدس به انجام مي رساندشماره تماس: 6-8454435-0511
ادامه...

ویدئوهای کانال