دهکده ساحلی الیت
دهکده ساحلی الیت
دهکده ساحلی الیت حاصل طراحی معماری کاربردگرایانه، دقیق و استاندارد توسط مهندسین و معماران برجسته و کارآزموده در زمینه معماری و طراحی داخلی همگام با آخرین تغییرات و دستاوردهای جهانی است.

ویدئوهای کانال