دکتر شیما حاجی بگلو | جراح بینی
دکتر شیما حاجی بگلو
متخصص گوش و حلق و بینیفارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی تهراندارای بورد تخصصی از دانشگاه تهرانعضو انجمن گوش و حلق و بینی ایران

ویدئوهای کانال