میلاد داوودی روانشناس و روان درمانگر
میلاد داوودی
من میلاد داوودی هستم روانشناس و روان درمانگر
مراجعه به روانشناس حتما منوط به داشتن مشکل خاصی نیست
درون هر شخصی دنیایی پیچیده وجود داره که در زندگی و شغل و روابطش تاثیر گذار است
روان درمانی تحلیلی یه شما آزادی میده تا با شناخت دنیای درونی خویش در زندگی و عشق آزادتر باشید.
ادامه...

ویدئوهای کانال