مدرسه برق
سعید تجلایی
- جانمایی 2 بعدی و 3 بعدی تابلو با eplan pro panel - ترسیم مسیر باسبار در eplan pro panel- ترسیم نقشه های مداری- طراحی انواع گزارشات خروجی با eplan pro panel - دیتابیس های نرم افزاردر وب سایت مدرسه برق

ویدئوهای کانال