آموزش مداحی استاد کریمی
کانال تخصصی ترین آموزش مداحی های کشور توسط استاد حاج اکبر و حامد کریمی