مرکز تخصصی آموزش و احیای واجب فراموش شده
مرکز تخصصی آموزش و احیای واجب
این کانال برای ترویج فرهنگ صحیح امر به معروف و نهی از منکر تاسیس شده است.

ویدئوهای کانال