اندازه گیرهای میدان مغناطیسی

اندازه گیرهای میدان مغناطیسی magnetic flow meter
اندازه گیری بر حسب تولید ولتاژ با عبور ماده رسانا از میدان مغناطیسی متناسب با
شدت میدان مغناطیسی
طول ماده رسانا
سرعت حرکت رسانا
مورد استفاده در:
وجود هوای محلول در سیال
جریان های دوغابی
جریان های دارای ذرات جامد غیر یکنواخت
مزایا: نداشتن قطعات متحرک
عدم سایش مکانیکی قطعات
مقاوم در برابر مواد خورنده
اندازه گیری فلوی سیال خورنده
افت فشار بسیار کم
عدم تابعیت به دما، فشار و چگالی سیال
معایب:
هزینه بالا
نیاز به انجام کالیبراسیون برای سیالات مختلف