فلومتر نازل

فایل فارسی فلومتر نازل
مورد استفاده در خطوط گاز و بخار
ارسالی از گروه تلگرامی مهندس فرجی
مهندس امین اله یاری