گونه هاي جانوري: چکاوک کاکلی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 17 سانتیمتر طول د ارد و نسبتا پر جثه تر از چکاوک آسمانی و کمرنگ تر از آن است دم کوتاه و تاج بلندش همیشه پیداست؛منقار نسبتا بلند، رو تنه نخودی خاکستری یا اندکی قهوه ای، اما یکدست است و درپشت گردن و جبه اش خط خطی است که به درستی مشخصی نیست، اما سینه اش رگه رگه است. شکم و زیر دم سفید نخودی و پاها نازک و به رنگ خاکستری مایل به زرد است. پروازش با بال زدن های محکم و در جا بال زنی بسیار همراه است، خصوصا اگر در هنگام تولید مثل باشد، در پرنده ی نابالغ ، روتنه با خال های بیشتر و کاکل کوچکتر دیده می شود. بال ها کاملا گرد و دم کوتاه است. صدا: صدای این پرنده در برخاست از زمین و در پرواز ، خوش الحان شبیه « دو-تی » یا «اوو» شنیده می شود. زیستگاه: ای پرنده درعلفزارهای هموار بیابانی خشک، کنار جاده ها کوره راه ها، کشتزارها و اغلب نزدیک مناطق مسکونی، به سر رده و روی زمین آشیانه می سازد. در ایران، بومی و فراوان است. حفاظت: چنین به نظر می رسد که این پرنده، در حال حاضر، نیازی به برنامه ریزی ویژه ی حفاظتی ندارد.