موزیک ویدیو چ از حمید صفت

"چ" الگو گرفته از شخصیت چمران و فیلم "چ"
پنجمین موزیک ویدیو حمید صفت