پیدا کردن فتیله گمشده از درون شمع

از شمع حامد: اغلب پس از چند بار استفاده از شمع، ممکن است فتیله درون پارافین گم شود. برای رفع این مشکل حتما این کلیپ را تماشا کنید.
کلیپ های بیشتر در ؛
www.hamed-candle.com