كليپ بصيرتى(طرح غلط رفراندوم)

كليپ بصيرتى(طرح غلط رفراندوم)

اقای روحانی چرامردم روبه بازی میگیری مگرمملکت ملک توست که طرح رفراندوم میدهی تاحواسهاراازنارضایتی پرت کنی گزک دست دشمن میدهی