كليپ بصيرتى(آب و صابون)

كليپ بصيرتى(آب و صابون)

محمدی:
برخلاف ادعای شماتحریمهابرداشته نشد چجور آب وصابونی بیاوریم روتان را بشوییددرآلمان به هواپیمای وزیرخارجه مان بخاطر تحریم سوخت ندادندباچه شوینده ای روتان شسته وپاک میشود