دیوار برشکاری، سوراخکاری یا تعمیرات داشته باشید

می خواهید در دیوار برشکاری، سوراخکاری یا تعمیرات داشته باشید ولی از لوله های آب و برق داخل آن مطلع نیستید. دستگاهی به نام Walabot این کار را برای شما انجام می دهد.
http://kargosha.com