فناوری سبز آینده

کلیپ جالب در مورد فناوری سبز آینده - صفحات خورشیدی جدیدی که از قطرات باران نیز برق تولید می نمایند.