ایران کانتین: ربات چهارپایی که می‌تواند مستخدم باشد!

ربات "SpotMini" ساخته شرکت "Boston Dynamics" است که قادر به شستن ظرف، برداشتن زباله، باز کردن در و سایر خدماتی است که در خانه می‌توان انجام داد. شرکت سازنده می‌گوید این آرام‌ترین رباتی است که توسط آنها ساخته شده است.