تغییر رنگ چشم - روشن تر شدن رنگ چشم

"تغییر رنگ چشم"
روشن تر شدن رنگ چشم و متمایل شدن آن به آبی با فایل پیام های پنهان :
این فایل بهترین گزینه برای کمک به تغییر رنگ چشم به صورت طبیعی می باشد و خیلی زود الگوی میزان تولید ملانین در چشم را تحت تاثیر قرار داده و آماده سازی مغزی و ذهنی لازم را برای روشن تر شدن عنبیه ایجاد می کند.