حضور«حاج فردوسی» در راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۳۹۶ (بدون موسیقی)

فیلم هایی ار حاج فردوسی رهبر معنوی مشتاقان کمال و سعادت و مولف نظام جامع تربیتی منهاج فردوسیان