شوخی رشیدپور با متن بلند پیام رئیس جمهور

آدرس کانال تلگرامی ما: https://telegram.me/doostihair آدرس سایت: http://www.doostihaa.com