یک روز زندگی در یک شهر هوشمند با اینترنت اشیاء

اینترنت اشیاء چه تاثیری در زندگی شهری ما می گذارد؟