ایستگاه اتوبوس هوشمند چگونه کار می کند؟

اطلاعات را به صورت آنلاین برای کاربران فراهم می آورد. این اطلاعات شامل طول مسیر اتوبوس بعدی، زمان ورود اتوبوس بعدی، صندلی های موجود در اتوبوس بعدی و تعداد ایستگاه های اتوبوس بعدی. این مبلمان تجربه رفت و آمد با اتوبوس را بهتر می کند.