کارگاه تخصصی بررسی نقش اقتصاد در صنعت ساختمان

کارگاه تخصصی بررسی نقش اقتصاد در صنعت ساختمان بررسی علل موفقیت یا شکست پروژه های ساختمانی با سخنرانی: دکتر تهامی پور