کنسرت شاد وبندری با اجرای مجید اصلاح پذیر

آهنگ بندری تنگسیر
با اجرای مجید اصلاح پذیر،شاعر محمدعلی اصلاح پذیر،آهنگسازعلی اکبراصلاح پذیر
اجرا در تالار مردانی