معرفی چیلرهای توربوکر(بدون روغن)- قسمت دوم

در این ویدئو چیلرهای توربوکر یا بدون روغن معرفی شده و به حنبه های مختلف مرتبط با این چیلرها پرداخته شده است. در کنار این موضوع تکنولوژی های جدید مورد استفاده در چیلرها نیز بررسی شده اند.