معرفی چیلرهای توربوکر(بدون روغن)- قسمت اول

در این ویدئو چیلرهای توربوکر یا بدون روغن معرفی شده و به حنبه های مختلف مرتبط با این چیلرها پرداخته شده است. در کنار این موضوع تکنولوژی های جدید مورد استفاده در چیلرها نیز بررسی شده اند.
در واقع با توجه جدید بودن این نوع چیلرها متاسفانه به خوبی شناخته شده نیستند و آشنایی مشاوران و مهندسان با این سیستم می تواند به توسعه و گسترش این سیستم بسیار کارا و پربازده کمک فراوانی کند. بنابراین به تمام مهندسان مرتبط با تهویه مطبوع دیدن این ویدئو وقسمت دوم آن به شدت توصیه می شود.

http://geoclimachillers.com