چراغ های خیابانی هوشمند 1

ایده جدید «سبز» که انرژی چراغ های خیابان را از راه رفتن مردم پیاده رو و انرژی خورشیدی تامین می کند. این ایده می تواند به عنوان شروعی برای رفتن به سمت تکنولوژی در شهرهایی که دارای پیاده رو های زیادی هستند، باشد.