کوادکوپتر دوربین دار W606-9 | ایستگاه پرواز

مد هدلس- یک دکمه برای تیکاف و لندینگ-دوربین و ارسال زنده تصویر- چرخش 360 درجه- قابلیت حفظ ارتفاع- چراغ های متفاوت- بارومتر و جایرو شش محوره در کوادکوپتر متفاوت W606-9
خرید و مشخصات بیشتر در ایستگاه پرواز
https://www.flystation.ir/%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D9%88%D9%BE%D8%AA%D8%B1-w606-9