آموزش عملیات ماتریسی و برداری برای مهندسین کنترل در Matlab 2017

آدرس دریافت:http://mohandesbartar.ir/hcm2575
در این بخش از آموزش به مباحث مربوط به بردارها و ماتریس ها که مباحث پایه ای در مهندسی برق و به ویژه در گرایش کنترل می-باشد، پرداخته ایم. تقریبا همه مباحث کنترلی با ماتریس¬ها و بردارها (به عنوان مثال فرم فضای حالت یک سیستم) سروکار دارند؛ لذا نحوه برنامه نویسی به صورت ماتریسی در نرم افزار متلب بسیار اهمیت دارد. ادامه فرآیند آموزش به معرفی اعداد مختلط و فرم قطبی آن¬ها و نحوه مقدار دهی و دستورات مربوطه در نرم افزار 2017 Matlab اختصاص یافته است. از دیگر مواردی که در مهندسی کنترل اهمیت بسیار زیادی دارد، موضوع معادله مشخصه یک سیستم است که می¬توان آن را از روی ماتریس حالت (در فرم فضای حالت سیستم) بدست آورد. در این آموزش به نحوه محاسبه معادله مشخصه سیستم اشاره شده است. همچنین، دستورات مربوط به محاسبه مقادیر ویژه و بردارهای ویژه متناظر با آن¬ها آموزش داده شده¬اند. در نهایت به معرفی مباحث مربوط به چندجمله¬ای¬ها پرداخته¬ایم. حاصل یک چند جمله¬ای به ازای یک مقدار اسکالر یا یک مقدار ماتریسی در نرم افزار Matlab 2017 مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین تمامی عملیات ریاضی در مورد چند جمله¬ای ها نیز در محیط نرم افزار آموزش داده شده¬اند.