آشنایی با بخش‏های مختلف نرم افزار Matlab 2017 و کد نویسی در محیط M-file

آدرس دریافت:http://mohandesbartar.ir/hcm2560
در این دوره آموزشی مهندسان برق به خوبی به نرم افزار متلب مسلط می شوند به طوری که به راحتی بتوانند در هر محیطی از این نرم افزار شبیه سازی های خود را انجام دهند. کار با نرم افزار متلب در همه محیط های آن به خصوص محیط m-file و Simulink به طور کامل شرح داده می شود. همچنین در این دوره نرم افزار متلب در قالب مسایل و مفاهیم مهندسی برق کنترل آموزش داده می شود. به گونه ای که پس از مشاهده این آموزش کاربر به راحتی میتواند مفاهیم کنترلی مد نظر را در نرم افزار متلب پیاده سازی کند. در این بخش توضیحات مهم و کلیدی برای شروع کار با نرم افزار متلب بیان شده اند. همچنین نحوه برنامه نویسی حرفه ای و استفاده از ابزارهای کاربردی در حین برنامه نویسی با چند مثال آموزش داده شده است.