مدرسه هفته ای چند روز باشد موثر تر است

این فیلم تاثیر تعداد روزهای مدرسه را در نظام آموزشی فرانسه و ژاپن مورد برسی قرار می دهد