تحصیل بدون مدرسه

آیا لزوما مدرسه تنها راه برای کسب آموزش است؟؟
نمونه هایی از آلمان ،فرانسه و آمریکا