درون ریزی عصبانیت یا بروز دادن آن (1)

- با ایجاد حالت خشم ، در نگاه اول دو راه حل برای فرد ایجاد می شود و آن یا اینکه درون ریزی عصبانیت در وجود خود و یا اینکه آن را بروز بدهد .
- ریختن ناراحتی و خشم در وجود خود ، باعث افسردگی و از پا در آمدن می شود و به دنبال آن ، مریضی های جسمانی متعددی ایجاد می شود.
- ریختن عصبانیت در خود ، سبب ایجاد احساس حقارت و کمبود عزت نفس در فرد می شود.
- گاهی اوقات رفتار جرئت مندانه با سکوت و بی اعتنایی نشان داده می شود.