استاد: تا یقین نکردیم ترشحات بدن پاک است.

اصل طهارت (قابل توجه وسواسی ها)