آیا هنگام تلاوت قرآن باید حجاب داشته باشم؟

اصل طهارت (قابل توجه وسواسی ها)