کانکس راکو - قسمت هفدهم - کانکس برای زلزله

کانکس راکو برای اسکان هموطنان آسیب دیده در زلزله کرمانشاه تولید خود را بصورت دو شیفت در آورد