پیامدهای خشم و خشونت (1)

- پیامدهای خشم : صدمه زدن به خود و موقعیت اجتماعی و شخصیت ، صدمه زدن به موقعیت خانوادگی و جایگاه پدری و مادری ما ، صدمه زدن به نقش های مختلفی که در فرد در جامعه دارد ؛مثلا مدیری که پرخاش می کند ، با خشم خود ارزش و اعتبارش زیر سوال می رود.
- خشم به دنبال خود خشم می آورد یعنی همان هم افزایی در آن می باشد.