لیبل چسبان دستی ظروف استوانه ای

لیبل زن دستی ظروف استوانه ای
سرعت: ۴۰-۲۵بطری در دقیقه
قطر بطری: ۱۵۰-۳۰میلی متر
عرض لیبل: ۱۵۰-۲۰میلی متر
طول لیبل: ۲۱۵-۲۰میلی متر
سایز داخلی و خارجی رول لیبل: تا ۷۵ و تا ۲۵۰ میلی متر