خداوند شیعیان را رافضی نامیده نه اهل سنت!!! [فدایی دو ارباب]

بازهم طبق معمول آقایون وهابی دست از نفاق و دروغ و تحریف برنمیدارند و روایتی را نشان میدهند كه امام صادق در جواب شخصی از شیعیان كه از لقب رافضی كه اهل سنت بكار میبرند ابراز ناراحتی میكند،میفرماید این خداوند است كه شیعیان را رافضی نامیده البته با قیچی كردن الباقی روایت البته رفض به معنای رها كردن و ما رافضی به غاصبان ولایت و منحرف كنندگان اسلام هستیم