عالم سنی و حدیث قرطاس [فدایی دو ارباب]

اعتراف شیخ حسن الجناینی (الازهری) عالم سنی (از اساتید دانشگاه الازهر) بر تمرد عمر از پیامبر (ص) و ممانعت از نوشتن وصیت پیامبر (ص)