شیمی دکتر شیروانی02166028126-http://www.harfeakher.org/

http://www.harfeakher.org/
02166028126
http://www.harfeakher.org/shop/
DVD1:
جلسه اول : تدریس پیدایش اتم ها
جلسه دوم :تمرین زیراتم ها
جلسه سوم : تدریس ایزوتوپ ها
جلسه چهارم :تدریس طبقه بندی عناصر
جلسه پنجم : تدریس بوهر
جلسه ششم :تمرین آرایش الکترونی
جلسه هفتم :تدریس آرایش الکترون
جلسه هشتم : تمرین آرایش الکترونی