بچه ای که باهوشه ولی استرس داره

- وقتی فرزندی باهوش هست و راحت مطالب را می فهمد ولی هنگام امتحانات استرس دارد ؛ والدین او باید ابتدا از مقایسه کردن او با دیگران پرهیز کنند و همچنین خودش هم سعی کند ، خود را مقایسه نکند.
- معمولا افراد باهوش بیشتر از افراد کم هوش استرس دارند ؛ چون افراد کم هوش حواسشان کم است و نمی توانند موضوعات را تحلیل کنند و دارای غفلت و کوتاهی در مسائل زندگی می باشند ؛ اما فرد باهوش درکشان زیاد است و از مسائل پیرامون بسیار تحلیل می کنند که این خود سبب استرس برای نیفتادن در مواردی که به عنوان خطر تحلیل کرده است.