ببین تفاوت ره از کجا تا به کجاست ...! [فدایی دو ارباب]

کلیپ زیبای (ببین تفاوت ره از کجا تا به کجاست ...!)