تعارض و دعوا به خاطر سوءتفاهمی ساده

- یک قسمتی از تعارض ها بر می گردد به سوء تفاهم ها ؛ بنابراین ارتباط مؤثر با افراد یک شیوه مهم در حل تعارض هاست.