همه شما دعوتید

مسابقه ماشین های رادیو کنترل سوختی و حرفه ای در ایران
زمان 1396/09/24
ساعت 3بعدازظهر
باشگاه تیراندازی مهام اتوبان بابایی روبروی شهرک امید ورود برای عموم آزاد
www.iranrccar.com
@iranrccar
@iranrccar
@iranrcca