آموزش مدل سازی در نرم افزار سالیدورکس (جلسه چهارم)

آئرس دریافت:mohandesbartar.ir/smr3160
در این جلسه قصد داریم به تکمیل آموزش نحوه مدل سازی قطعات صنعتی در نرم افزار سالید ورکس بپردازیم. برای این منظور توضیح کامل نوار ابزارها و آیکون هایی که در فهرست ذکر شده ارایه خواهد شد.
و در نهایت یک قطعه صنعتی در نرم افزار مدل سازی خواهد شد تا با کاربرد آیکون های فراگیری شده بهتر آشنا شوید.
پس از فراگیری این جلسه که آخرین جلسه از آموزش محیط پارت در نرم افزار سالیدورکس می باشد تمامی آیکون های اصلی نرم افزار را مسلط خواهید بود و آمادگی مدلسازی پروژه های مختلف و پیچیده صنعتی را خواهید داشت.