وضعیت نگران کننده ی درختان چنار خیابان ولیعصر تهران

صفیرسبز جایی برای اطلاع رسانی در خصوص مشکلات محیط زیستی و معرفی جاذبه های گردشگری_09368814683_ https://t.me/safiiresabz