اندیشیدن راه حل جدید برای حل مشکل و تعارض

- پیشنهاد روش های جدید برای حل تعارض ، اینگونه است که فرد فکر کند که چه راه هایی می توان طی کند تا مشکل را حل کند ؛ حال اگر به هیچ وجه و طریقی اگر نتوانست پیدا کند ، باید با مشورت و مراجعه به فرد با تجربه برای مشاوره مشکل را حل کند و از او اطلاعات پیرامون مساله و تعارضش کسب کند.