کتاب آموزش مکالمه ی زبان کره ی( ایم سی وان ) - فرهاد خبازیان

کتاب آموزش مکالمات زبان کره ای به فارسی با تلفظ. سومین کتاب کره ای نویسنده فرهاد خبازیان.