ورق طلا

دوره تخصصی مراحل ورق کاری
نوع چسپ ورق
تشخیص جنس های خوب ورق
نوع اجرای ورق در سطح های مختلف، جهت پاره نشدن و یکدست شدن
تکنیک مرحله اول پرداخت ورق
تکنیک مرحله دوم پرداخت ورق
تکنیک مرحله سوم پرداخت ورق
جهت صاف شدن و بدون خطی شدن ورق
اجرای افکت های شبیه سازی زدگی زیرخاک
اجرای افکت های پوسیدگی برجسته، بدون استفاده از اسید های مصنوعی

شماره تماس تلگرام: 09035666260